واشرپلیت صفحه ای

AlfaLaval-Tetra Pak
GEA-Kelvion
Sondex
SPX-APV
TRANTER-SWEP

فرم استعلام قیمت را تکمیل و ارسال نمایید.

فایل ها را به اینجا بکشید یا
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, mp4, حداکثر اندازه فایل: 10 MB.